19. Akademik Bilisim Konferansi

BaşlıkCDMA Sistemleri için Yeni Mükemmel Dizi Örnekleri
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Sibel Kurt
Org: Hacettepe Üniversitesi, Matematik Bölümü
Country: TR
E-mail: sibelk09_AT_hacettepe.edu.tr

Yazar 2
Name: Oğuz Yayla
Org: Hacettepe Üniversitesi, Matematik Bölümü
Country: TR
E-mail: oguz.yayla_AT_hacettepe.edu.tr
Diğer Yazar(lar)
Anahtar Kelimelerdiziler, mükemmel diziler, sinyal korelasyonu, CDMA, Hadamard matrisler, dizi aileleri.
Özet

Mobil iletişimde oldukça popüler olan kod bölmeli çoklu erişim (code division 
multiple access-CDMA) sisteminde her kullanıcı sinyallerini iletmek için farklı diziler
 kullanır. Bu dizilerin seçimi CDMA sistemlerinin performansı için çok önemlidir. 
İlgili kullanıcının sinyali ile diğer kullanıcıların sinyalleri arasında iyi bir ayrım 
olduğunda en iyi performansa ulaşılır. Sinyaller arasındaki ayrım alınan sinyalin ilgili
kullanıcının yerel olarak ürettiği dizi ile korelasyonuyla belirlenir. Eğer sinyal ilgili 
kullanıcın dizisi ile eşleşirse korelasyon fonksiyonu yüksek olacaktır ve sistem 
sinyali ayıklayacaktır. Eğer ilgili kullanıcının kodu sinyal ile ortak bir yapıya sahip 
değilse korelasyon sıfıra oldukça yakın olacaktır. Bu ise sinyalin olmaması demektir.
 Bu doğrulama işlemine çapraz korelasyon denir. Diğer taraftan, sinyal ile 
ilişkilendirilmiş dizinin herhangi bir zamanda sıfırdan farklı bir konumuyla 
korelasyonu sıfıra oldukça yakın olmalıdır. Buna oto-korelasyon denir. 
Bu çoklu yol çakışmalarını engellemek için kullanılır. Otokorelasyonu iyi dizilere 
mükemmel diziler denir. Mükemmel dizi tanımı bu uygulamadan doğmuştur.
 Dizileri günümüzde birçok teknolojinin içinde görebiliriz. Bu çalışmada temel amaç
 dizilerin analizini matematiksel yeni yöntemlerle yapılması ve bu analiz sonucunda
 elde edilecek bilgilerle bu dizilerin sinyallerin korelasyonu alanına uygulamaktır.
 Winterhof-Yayla-Ziegler (2014) çalışmasında tam sayı bir γ değeri için 
γ-mükemmel diziler γ-Hadamard matrisler ile analiz edilmiştir.
 Bu farklı ve yeni analiz yöntemi, bu çalışma kapsamında γ-Hadamard matris 
analizinin çalışılması için bir nedendir. Bu çalışmada tam sayı olmayan γ değerleri
 için γ-Hadamard matrisleri sunulmuştur. Bu γ-Hadamard matrisleri sinyallerin korelasyonu alanına yeni sonuçlar vermektedir.

Başlıklar 3/4G, Wifi, WiMax, Mesh Ağları
AB-Bildiri
Ağ Teknolojileri ve Güvenliği
Mobil Ağlar, Teknolojiler ve Uygulamalar
Dosya  
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2015 Zakon Group LLC