19. Akademik Bilisim Konferansi

BaşlıkHerkes için Kütüphane Projesi, Kapasite Geliştirme Eğitimleri Değerlendirmesi
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Orçun Madran
Org: Hacettepe Üniversitesi
Country: TR
E-mail: orcunmadran_AT_gmail.com

Yazar 2
Name: Gülten Alır
Org: Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
Country: TR
E-mail: gultena_AT_gmail.com

Yazar 3
Name: Duygu Önen
Org: Hacettepe Üniversitesi Teknoloji Transfer Merkezi
Country: TR
E-mail: onenduygu_AT_gmail.com

Yazar 4
Name: Gonca Cula
Org: Hacettepe Üniversitesi Teknoloji Transfer Merkezi
Country: TR
E-mail: goncacula_AT_gmail.com

Yazar 5
Name: Rahmi Akkılık
Org: Hacettepe Üniversitesi Teknoloji Transfer Merkezi
Country: TR
E-mail: rahmiakkilik_AT_gmail.com
Diğer Yazar(lar)905324657297
Anahtar KelimelerKapasite Geliştirme, Halk Kütüphaneleri, Küresel Kütüphaneler Girişim, Hizmet içi Eğitim, e-Öğrenme, Uzaktan Eğitim
Özet
,Modern kamu yönetimlerinin önemli görevlerinden birisi de hizmet alanındaki 
vatandaşların bilgi ihtiyaçlarını karşılamaktır, bu da kütüphaneler vasıtasıyla 
olmaktadır. Önemli bir kamu hizmeti gören yerel yönetimlere bağlı kütüphaneler de
 bir taraftan kitap, dergi, gazete gibi yayınları; bir yandan da bilgisayar ve internet 
hizmetini vatandaşların hizmetine sunma yükümlülüğü ile karşı karşıyadırlar. 
Çünkü, İnternet günümüzde bireyin sosyal ve mesleki yaşamını doğrudan 
etkilemektedir. Ancak, vatandaşların bir kısmı bu hizmetlerden yeterince 
yararlanamamaktadır. Özellikle yaşlı, düşük gelirli, eğitim seviyesi düşük, engelli 
grupların büyük kısmı için durum böyledir. Bu nedenle toplumlar ve bir toplum 
içindeki gruplar arasındaki dijital uçurum/dijital bölünme giderek büyümektedir. 
Ayrıca, e-devlet ve e-belediye hizmetlerinin elektronik ortamda verilmeye 
başlaması kamu hizmetlerinin verimliliği açısından büyük önem taşımaktadır. 
Bu hizmetler vatandaşların para ve zamandan tasarruf etmelerini sağlarken kamu
 kurumları ve belediyelerin iş yükünü hafifletmektedir. Ancak, bazı vatandaşlar 
farkında olmadıkları; bazıları sistemi nasıl kullanacağını bilmedikleri; bazıları da 
güvenlik endişeleri nedeniyle bu hizmetleri kullanamamaktadır.

Gelişmiş ülkelerdeki örnekler, vatandaşların karşılaştığı bu sorunun çözümü için en 
etkili yöntemin, kamuya ait kütüphanelerin (halk, belediye, kurum) devreye girmesi 
olduğunu göstermektedir. Bu görüşten hareketle, Hacettepe Üniversitesi 
Teknokent-Teknoloji Transfer Merkezi’nin girişimiyle ABD’deki Bill ve Melinda Gates
 Vakfı’ndan sağlanan fonla Herkes İçin Kütüphane (HİK) programı başlatılmıştır. 
 Bunun için yerel yönetimlere bağlı kütüphanelerde, öncelikle vatandaşların temel
 bilgisayar ve Internet erişimlerine imkan sağlayacak altyapı desteklenerek; 
 e-devlet ve e-belediye hizmetleri başta olmak üzere Internet üzerinden sunulan 
hizmetlerden yararlanması, bilgi ve iletişim teknolojileri becerilerinin kazandırılması
 için gerekli eğitimlerin ücretsiz bir biçimde kamu kütüphanelerince sunulması 
öngörülmektedir. Bu hizmetlerin sağlıklı bir biçimde verilebilmesi için yerel 
yönetimlere bağlı kütüphane çalışanlarına sözü edilen bu eğitimlerin yanı sıra 
kütüphanecilik alanında ihtiyaç duyulan mesleki eğitimlerin verilerek vatandaşlara
 daha iyi hizmet sunmaları hedeflenmiştir.

Resmi sloganı “Yerel Dönüşüm, Küresel Erişim” olan HİK Programı ile il, ilçe ve 
belde belediyelerine ait belirli sayıdaki yerel yönetim kütüphanesinde köklü bir 
değişim ve gelişimin harekete geçirilerek bölgelerindeki vatandaşlar için birer 
“cazibe merkezi” haline gelmeleri öngörülmektedir. HİK Programı sadece yerel 
yönetim kütüphanelerini toplum merkezlerine dönüştürmekle kalmayıp, aynı 
zamanda kadınlara, yaşlılara, gençlere, işsizlere, engellilere, ve kırsal kesimlerde 
yaşayanlara, etki değerlendirme alanlarına da dahil olan, ekonomik gelişme, eğitim,
 iletişim ve kültür konularında kazanımlar sağlayacaktır. Toplumdaki paydaşlar, özel
 sektör ve STK’lar tarafından da desteklenen program çalışmalarının 
sürdürülebilirliği için gerekli çalışmalar yapılacaktır.

Bu vizyona paralel olarak HİK’nin üç önemli hedefi vardır: 1) Temmuz 2018 sonu 
itibariyle, Türkiye’deki Program kapsamındaki belediye kütüphanelerinin bulunduğu
 yörelerde yaşayan kişilerin bilgi ihtiyaçlarını, yaratıcı, yenilikçi hizmetlerle 
karşılayabilen kurumlar haline gelmeleri. 2) Yine aynı tarih itibariyle, belediye 
kütüphanesi kullanıcılarının (özellikle kadınlar, yaşlılar, işsizler, engelliler, gençler 
ve kırsal kesimde yaşayanlar) Programın etki değerlendirme alanlarına dahil olan
 dijital katılım, eğitim, ekonomik gelişme ve kültür konularında kişisel olarak yarar
 sağladıklarının görülmesi. 3) Program dönemi sonunda,  geliştirilen yapının 
sürdürülebilir bir konuma gelmesi.

Bu çalışmada, projenin yukarıda belirlenen hedeflere ulaşılabilmesi için kütüphane
 çalışanlarına uygulanan Kapasite Geliştirme Eğitimleri harmanlanmış öğretim 
modeli açısından irdelenecek, eğitimler sırasında katılımcılara uygulanan anketlerin
 (ön testler ve son testler) sonuçları değerlendirilecektir.

Başlıklar AB-Bildiri
Açık Kaynak Ders Araçları ve MOOC
E-kütüphanecilik, Enformasyon kaynakları, İndeksleme ve Tarama
E-öğrenme, uzaktan-eğitim, karma eğitim
Dosya
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2015 Zakon Group LLC