19. Akademik Bilisim Konferansi

BaşlıkÖğretmenlerin Eğitimde BT Kullanımda Yeterlilik Algıları
Yazar(lar) Yazar 1
Name: F.Kübra Çelen
Org: Hacettepe Üniversitesi
Country: TR
E-mail: k.celenn_AT_gmail.com

Yazar 2
Name: S.Sadi Seferoğlu
Org: Hacettepe Üniversitesi
Country: TR
E-mail: sadi.seferoglu_AT_gmail.com
Diğer Yazar(lar)
Anahtar KelimelerBilgi ve iletişim teknolojileri, BİT yeterliliği,etkili teknoloji kullanımı, öğretmen yeterliliği, yeterlilik
Özet
BİT’in öğretme öğrenme sürecinde kullanılması süreci çeşitli değişkenlerle ilişkilidir. 
Bunlardan teknolojiye erişilebilirlik ile güncel teknolojiler araç değişkenleri, öğretmenlerin 
yazılım ve donanım kullanımına ilişkin BİT yeterlilikleri ile dijital ortamla desteklenen öğretme
 süreçlerinde öğretmenlerin mesleki, pedagojik, öğretme yeterlilikleri ise beceri değişkenleri 
olarak değerlendirilebilir. Ayrıca öğretim programı kapsamındaki kazanımlara uygun nitelikte,
 teknolojinin etkili ve verimli kullanıldığı öğrenme-öğretme süreçlerinin geliştirilmesi 
gerekmektedir. Bu süreçte okullarda teknoloji kullanma konusunda yetkin olan, teknolojinin 
hem eğitimdeki özel ve toplumdaki genel rolünü anlayan, teknolojinin gücünü avantaja
çevirebilen ve teknolojinin sınırlılıklarını anlayabilen öğretmenlerin varlığına ihtiyaç 
duyulmaktadır. Bu kapsamda ise öncelikli olarak teknolojiyi eğitim öğretim faaliyetlerinde 
kullanacak olan öğretmenlerin bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanımlarıyla ilgili bilgi ve 
becerilerinin geliştirilmesi gerekliliği gündeme gelmektedir. Bu bağlamda, bütçe kaynaklarının
 da sınırlı olduğu göz önünde bulundurularak,sahip olunan olanaklar kullanılarak 
öğrenme-öğretme süreçlerinin teknolojilerle desteklenmesini sağlayacak ortamların 
oluşturulması ve öğretmenlere bu yetkinliklerin kazandırılması önem arz etmektedir.

Bu çalışma kapsamında öğretmenlerin eğitimde bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanmayla ilgili 
yeterlilik algılarının ortaya konulması amaçlanmıştır. Bu doğrultuda“öğretmenlerin bilgi ve 
iletişim teknolojilerini kullanım yeterlilikleri ne düzeydedir?”ve “öğretmenler bilgi ve iletişim 
teknolojilerini kullanım durumlarını (BİT kullanım deneyimi ve BİT kullanım beceri düzeyleri 
açısından) nasıl değerlendirmektedir?”şeklinde belirlenen araştırma sorularının yanıtlanmasına 
çalışılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu farklı branşlarda öğretmenlik mesleğinde aktif 
olarak görev yapan katılımcılar oluşturmaktadır. Çalışmayla ilgili veriler “Bilgi ve İletişim 
Teknolojilerini Kullanmaya İlişkin Yeterlilik Algısı Ölçeği”ve “Kişisel Bilgi Formu” başlıklı veri 
toplama araçlarıyla toplanmıştır. Katılımcıların eğitimde bilgi ve iletişim teknolojilerini 
kullanmayla ilgili yeterlilik algıları; bilgi ve iletişim teknolojilerini (BİT) kullanım düzeyi, süresi 
vb. gibi kullanım durumları;cinsiyet, yaş, vb. demografik değişkenler ile mesleki deneyim ve 
öğrenim düzeyi vb. gibi diğer değişkenler açısından incelenmiştir. 

Araştırmanın bulguları öğretmenlerin, bilgi, fikir, deneyim paylaşımı ve öğretme-öğrenme 
süreçlerini güçlendirici/destekleyici BİT kullanım becerileri açısından kendilerini yetersiz olarak 
algıladıklarını göstermektedir. Ayrıca öğretmenlerin meslektaş işbirliği, mesleki gelişim, branşa 
özgü öğrenme materyalleri geliştirme/edinme gibi alanlarda BİT kullanım bilgi ve beceri 
düzeylerinin düşük olduğu söylenebilir. Araştırma kapsamında ortaya konulan mevcut 
durumdan hareketle öğretmenlerin kişisel ve mesleki ihtiyaçları doğrultusunda BİT kullanım 
bilgi ve becerilerinin geliştirilmesine yönelik çeşitli mesleki gelişim uygulamalarının, çevrimiçi
 öğrenme ortamlarının, çevrimiçi öğrenme topluluklarının, öğretim programlarına uygun ders
 materyallerinin paylaşıldığı nitelikli internet kaynaklarının geliştirilmesi önerilmektedir.

Başlıklar AB-Bildiri
AB-KısaBildiri
Eğitim Teknolojileri ve Fatih Projesi
Eğitim Yönetimi ve Bilişim
Temel Bilişim Eğitimi, Bilgi Okuryazarlığı
Dosya  
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2015 Zakon Group LLC