Paper 53

Generated: Sun Jan 13 09:03:04 2002

prev (52) overview next (54)

53 - TitleBİLGİSAYAR DESTEKLİ EĞİTİM
AuthorsERDAL BALKI, Özel Konya Esentepe İlköğretim Okulu
PC MemberNo
Contact personERDAL BALKI, esentepe@selcuk.edu.tr, 0 332 2413483
Main Fields10. Internet Destekli Egitim
Other Main FieldsBilgisayar destekli eğitim ve bilgisayar destekli eğitimin ilköğretim öğrencileri üzerindeki psikolojik etkileri
Abstract + KeywordsKONULAR: BİLGİSAYAR DESTEKLİ EĞİTİM VE BİLGİSAYAR DESTEKLİ EĞİTİMİN İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNDEKİ PSİKOLOJİK ETKİLERİBİLGİSAYAR DESTEKLİ EĞİTİM
B.D.E. Nedir ?
Bilgisayar Destekli Eğitim ( B.D.E.) günümüzde eğitim ve teknoloji alanlarının kesiştikleri doruk noktasıdır. Bir yanda hızla ilerleyen bilgisayar teknolojisi, diğer yanda da öğretmeni bilgi kaynağı olarak değil, bilgi kaynaklarının rehberi olarak göstermeye çalışan yeni eğitim zihniyeti, hedeflerini ortak bir paydada buluşturmuşlardır: Bilgisayar Destekli Eğitim Yazılımları. Bu yazılımların amacı ilk ve orta öğretim öğrencilerinin, özellikle fen ve matematik alanlarında çektikleri güçlükleri aşarak, ezbersiz, kavramları benimseyerek, kalıcı bilgilere sahip olmalarıdır. Bunun yanı sıra laboratuar, benzetim ortamları video görüntüleri ya da gerçek hayat örnekleri ile desteklenen materyallerinin homojen olmayan dağılımından doğan fırsat eşitsizliğini ortadan kaldırmak, eğitim yazılımlarının önemini daha da arttırmaktadır. Bu fırsat eşitsizliğini özellikle ülkemizin doğu kesiminde bir çok öğrencinin fen ve matematik derslerini boş geçirmelerine neden olmaktadır.
B.D.E. yazılım programlarının özellikleri. Hedef öğrencinin yaş grubunu göz önünde bulundurarak en cazip şekilde bilgiyi aktarmak renk ses ve görüntü efektleriyle ilgili odaklamak, başarıyı ödüllendirmek ve öğrenimi oyunlara destekleyici en sıkıcı ya da en zor konuları bile eğlenceli hale getirmektedir. Öte yandan içinde bulunduğumuz yüzyıla damgasını vurmuş olan bilgisayar, bu yazılımlar sayesinde yeni nesle yaklaşmakta ve bilgisayar okur yazarlığı amaç olmaktan çıkıp uçsuz bir alanın keşfi için araç olmaktadır. B.D.E. yazılımlarının öğrenciler üzerindeki tartışılmaz faydaları, öğretmenin eğitimindeki rolünü de köklü bir şekilde değiştirmiştir. Reform niteliğindeki bu değişim öğretmeni mutlak ve kusursuz bilgi kaynağı olarak değil, öğrencinin ufkunu geliştiren ve kanalize eden bir faktör haline getirmiştir.

Neden B.D.E. ?
1- Türkiye'deki mevcut eğitim sisteminin eğitim kalitesi yönünden ana sorunları
2- Ezbersiz eğitim
3- Çözüm --> B.D.E.
4- Okullarda B.D.E.'nin sağlayacağı avantajlar
5- B.D.E. uygulamalarında öğretmenin rolü
1- TÜRKİYE 'DEKİ MEVCUT EĞİTİM SİSTEMİNİN EĞİTİM KALİTESİ YÖNÜNDEN ANA SORUNLARI : - Blok sınavlara hazırlık, eğitim camiasını (okul, öğretmen, öğrenci, veli,...) yönlendirmektedir. Bu sınavların en önemlileri şunlardır :
 Kolejlere - Anadolu Liselerine giriş (ilkokul)
 Fen Liselerine giriş (Ortaokul)
 Üniversite giriş (Lise)
- Bu sınavlardaki başarının, tüm kurumun başarısını ölçmesi, o kurum için yanlış ölçümlere sebep olmaktadır. Bu sınavların birçok ölçüden yalnızca bir tanesi olduğunun aslında tüm eğitim camiası iyi bilmektedir.

- Bu durumun sonuçları, hedefe yönelik hazırlık çalışmaları göz önüne alınınca aşağıdaki gibi ortaya çıkmaktadır :
 Ezber
 "Önemli olan sınavı kazanmaktır, öğrenmek değil " şeklindeki düşünce tarzı.
 Muhakemeden uzaklaşma
 İnisyatif kullanamama
 Robot ve tek örnek bireyler yetişmesi
 Ezbere kaçıldığından Matematik - Fen eğitiminden öğrencilerin soğuması.
2- EZBERSİZ EĞİTİM :        
2.1 Ezbersiz Eğitim Temel İlkeleri :
- Merak uyandırma ( gerçek hayattan örnekler )
- Öğrenme profiline göre öğrenme
- Ortalama toplu öğretmek yerine, herkesin kendi hızında öğrenmesi.
- Oyun ve eğlence metodu ile öğrencide istek uyandırma.
- Gözlem, araştırma
- Keşfetme
- Pasif (Edilgen) metodlardan Aktif (Etken) metodlara geçiş.
2.2 Ezbersiz Eğitim Neler Sağlar :
- Problem çözme yeteneğinin artması
- Olayların sebeplerini bilerek özümsemek.
- Üniversite giriş sınavı gibi büyük sınavlarında gerçek başarı ( soru tipleri ne olursa olsun.)
- Bilgilerin kavramsal açıdan oturması sebebiyle, öğrencilerde daha uzun vadeli yer etmesi.
3- ÇÖZÜM --> BDE :        
Ezbersiz Eğitim ilkelerini en iyi yerine getiren araçlardan biri BDE (Bilgisayar Destekli Eğitim)'dir. Eğitimde kaliteyi ve kalıcılığı arttıran başka yöntem ve araçlar da vardır. Ancak BDE bunların içerisinde en büyük ve en hızlı etkiyi yaratmıştır.

4- OKULLARDA BDE 'NİN SAĞLAYACAĞI AVANTAJLAR :        
4.1 Öğrenci için Avantajlar :
1- Matematik ve Fen dallarına daha çok istek duyulması ve bu dallardan daha fazla meslek seçilmesi.
2- Kolay, hızlı, derin öğrenme (Ezbersiz Eğitim)
3- Bilgisayar okur yazarlığının gelişmesi.
4- Kavramsal altyapı ile üniversite giriş sınavı (ÖSYS) gibi sınavlarda daha garantili başarı
5- Bilgisayarı paylaşma, grup çalışmasında artan performans.
6- Bireysel çalışmada verimlilik.
7- Dil öğreniminde gelişim.
4.2 Öğretmen için avantajlar :
1- Sınıf performansının artması
2- Öğrencinin derse aktif katılımının sağlanması
3- Farklı seviyelerin ayrı ayrı izlenebilmesi, öğretmenin buna daha fazla zaman ayırabilmesi.
4- Öğrenimde yardımlaşma
5- Kanaat için ek alternatif.
6- Farklı disiplinler (Fizik, Matematik,...) arası eğitim için önemli bir aşama.
4.3 Teknolojik Avantajlar :
1- Multimedya ve bilgisayar teknolojisine adaptasyon.
2- Dünyadaki Matematik, Fen eğitimi ile paralellik.
3- Dünyada yükselen " Eğitimde Bilgi Teknolojisi " kullanma eğilimine dahil olma.
4.4 İdari Avantajlar :
1- Müfredatın okullara göre esnekçe planlanabilmesi.
2- Yıllık planların kolayca yazıya dökülebilmesi.
3- Ödevlerin on line hazırlanıp dağıtılabilmesi.

5- BDE UYGULAMALARINDA ÖĞRETMENİN ROLÜ :        
- BDE'de öğretmenin rolü azalmamakta, tam tersine artmaktadır.
- BDE öğretmenin yerine geliştirilen değil, amaç itibarıyla öğretmede yardımcı olacak bir araçtır. Bu faydalı araç, öğrenmeyi daha kolay ve zevkli hale getirmektedir.
- BDE, öğretmenin sınıfında konuyu klasik yolla işledikten sonra, bilgisayar üzerinde pekiştirme ve kavram oturtma hedeflerini taşır.
- Öğretmenin çağdaş tanımına ( = Öğretmen bilgi kaynağından ziyade artık bilgiye yönlendiricidir.) uygunluk.
- Öğretmen olmadan kullanım : Okulda ilgili branşa girecek öğretmen olmadığında, dersin boş geçmesinin yerine, klasik olarak sınıfta görmeden, doğrudan BDE uygulaması, branş öğretmenlerinin derse girmesi kadar olmasa da yine de makul sayılacak sonuçlar verebilmektedir. Ancak yinelemek gerekirse BDE hiç bir zaman öğretmenin yerini tutamaz. Esasen hiç bir eğitim aracı öğretmenin yerini tutamaz.


Eğitim-Öğretim Amaçları
1. Fen Derslerinde bilime yönelik amaçlar :
 Kavramları ve değişik bilimsel müfredat alanlarındaki (Matematik,Fizik, Kimya,........) prensipleri ilişkilendirme.
 Fen kavramlarını, diğer bilim dallarına ve gerçek hayat olaylarına uygulama.
 Fen kavram ve ilkelerini teknoloji ile ilişkilendirme.
 Bilim araştırma tarihçe ve sonuçlarının izlenmesi.
 Bilim ile ilgili meslekleri araştırma ve değerini kavrama.
 Fen öğreniminin değerinin anlaşılması.
2. Fen derslerinde kazandırılan genel eğitimsel yetenekler :
 İletişim : Okuma, yazma, dinlenme, konuşma
 Mülakat
 Sorgulama
 Veri tarama (kütüphane, On-Line veri bankaları vs..)
 Bilimsel notasyon (=gösterim)
 Bilgisayarın araç olarak kullanılması
 Öğrencinin kendi öğrenme ve ilerlemesini izlemesi
 Video kliplerini izleyip yorumlayabilmesi.
3. Fen dersleri ile ilgili bilimsel araştırma süreci :
 Gözlem
 Varsayım
 Deney
 Veri Toplama
 Sınıflandırma
 Veri Analizi
 Değerlendirme
 Modelleme ve benzetme (=analoji) kullanımı
 Sayısal problemlerin çözümünde algoritma (= gidiş yolu ) kullanımı
 Kestirme ve tahmin yapma
 Ölçme ve birim ilişkilerinin kavranması
 Tekrarlama yöntemleri.
4. Matematik dersleri ile ilgili bilimsel hedefler :
 Araştırma
 Anlam oluşturma
 Esnek strateji kullanma
 Problem çözme
 Kural ve yöntem uygulamada alışkanlık kazanma.Eğitimsel Faaliyetler
1. Fen Bilgisi ders yazılımları (= courseware )
 Keşif türü dersler ( exploration )
 Deney türü dersler ( experiment )
 Benzetim ( Simulation )
 Oyunlar ( Games )
 Etkileşimli öğretici yazılımlar ( Interactive Tutorials )
 Rakamsal yönlendirici alıştırmalar ( Guided Practice )
 Slayt dizileri ( Lecture Series )
2. Matematik Ders Yazılımları :
 Kavram keşfi ( Concept Exploration )
 Kavram ( Concept discovery )
 Yönlendirilmiş alıştırmalar ( Guided Practice )
 Gerçek hayat problem çözümleri ( Real-life problem solving )
 Bağımsız alıştırmalar ( Independent Practice )
 Matematik macera oyunları ( Math encounter )
3. Bilgisayardan oluşturan faaliyetler :
 Okuma ve yazma ödevleri
 Dönem ( ünite boyunca süren ) ödevler
 Kendini değerlendirme
 Faaliyet föyleri ( Activity sheets )
 Laboratuvar faaliyet föyleri
 Sınıf tartışmaları
 Kavram haritaları ( Concept Maps )
 Model Yaratma
4. Bilgisayar Araçları :
 Kelime işlem
 Not defteri
 Hesap makinesi
 Elektronik tablolama
 Edunetics ders ve testlerinin öğreticisi
 Öğretim kaynakları katologu
5. Yardımcı Araçlar :
 Derslerde film ve video klipleri
 Ders yazılımları içerisinde on-line terminolojik sözlük


Yönetim Bileşeni
1. Sınıftaki havanın değişen boyutları :
 Keşif ortamının modellenmesi
 Hayal etme ve icat etmenin teşvik edilmesi.
 Yaratıcılığın desteklenmesi.
 Gruplu veya münferit çalışmalar
 Öğrenciyi kendi başına öğrenme için serbest bırakma.
 Öğretmenin bilgi kaynağı değil, kolaylaştırma ve yol gösterici olması için daha modern bir tanım.
2. Kanaat Gösterge ve Ölçütleri
- Göstergeler :
 Kavramsal anlama
 Bilimsel yöntemler
 Sayısal muhakeme
 Bilime ve matematiğe eğilimin arttırılması
 İletişim becerileri
 Öğrenme metodlarına hakim olma.
- Ölçütler :
 Sayısal ölçütler
 Niteliksel ölçütler
 Profiller ( sayısal ve niteliksel ölçülerinin karışımı )
3. Sistemdeki Yönetim Bileşeni :
- Eğitmenler için işlevler :
 Aktiviteler hazırlamak, sunmak için araçlar
 Öğrencilere bireysel veya gruplar halinde ya da sınıfça uygulanacak öğrenim aktiviteleri verebilmek ya da sunabilmek için kolaylıklar.
 Öğrencilerin sınavlardaki performanslarını ve öğrenme kabiliyetlerini değerlendirmek için araçlar.


- Öğrenciler için işlevler :
 Öğretmen tarafından belirlenmesi ya da kendi belirledikleri hızda ilerleyebilen çoklu-modelli faaliyetler.
 Öğrencilerin daha yapılması gereken faaliyetler hakkında bilgilenebilmesi.
 Bilgisayarda on-line sınavlar.
 Verimlilik araçları.Bilgisayar Destekli Eğitim Üzerine Bilimsel Araştırma


Aşağıda ABD Drexel Üniversitesinde 1988-1997 yılları arasında yapılan E4 Geliştirilmiş Öğrenim Tecrübesi Araştırması sonuçları bulunmaktadır. Bu araştırmadan 100 adet bilgi öğrencilere farklı metodlarla verilip, bu 100 bilginin ne kadarının hatırda kaldığı (HKO: Hatırda Kalma Oranı) tesbit edilmiştir. Bu sonuçlara göre öğrencinin 5 duyusu, deneme ve sunum yapma süreci içine ne kadar fazla katılırsa, hatırda kalma oranının o kadar yükseldiği tesbit edilmiştir. İnteraktif Multimedia yani Bilgisayar Destekli Eğitim, yüksek görsellik ve etkileşim oranı, sesli ve animasyonlarla konu anlatımları ile, en yüksek hatırda kalma oranı sağlayan öğrenme yöntemlerinden biri olarak tesbit edilmiştir.        
ABD Drexel Üniversitesi Mühendislik Öğrencileri İçin Geliştirilmiş Bir Eğitim Tecrübesi

An Enhanced Educational Experience For Engineering Students

E4 Projesi 1988-1997 dönemi sonuçları.

(*) HKO: Hatırda Kalma Oranı        Okuma        10        
        Rehberlik        20        
        Resme Bakma        30        
        Film İzleme        50        
        Sergi Gezme        50        
        Tartışmaya Katılım        50        
        Konuşma Yapma        70        
        Dramatik Sunum Yapma        70        
        Gerçek Bir Deneyi Canlandırma        90        
        İnteraktif Multimedya        90        
        Bir Projeyi Gerçekleştirme        90        

T.C.
M.E.B.
ÖZEL KONYA ESENTEPE İLKÖĞRETİM OKULU
BİLGİSAYAR LABORATUARI VE BİLGİSAYAR DERSİ TANITIMI
A.LABORATUARIN FİZİKİ GÖRÜNÜŞÜ:
Laboratuarımızda donanım olarak 1 adet Data-Show, 1 adet Tepegöz, 1 adet asansörlü yazı tahtası, 24 adet öğrenci ve 1 adet merkezi öğretmen bilgisayarı bulunmaktadır. Bilgisayarlar arasında network(on-lıne) iletişim hattı bulunmaktadır. Bu sistemle öğrencilerimiz çalışmalarında bilgi alışverişinde bulundukları gibi, çalışmalar öğretmen bilgisayarından izlenebilmektedir. Bilgisayarlar teknolojik açıdan multimedia ve interaktif ortama uygun donanıma sahiptir.
B.BİLGİSAYAR DERSİNİN İŞLENİŞİ:
Bilgisayar dersimizin işlenişi iki aşamadan oluşmaktadır. 1. Dersin Teori Kısmı 2. Dersi Pratik (Uygulama) Kısmı. Teori Kısmında okulumuzun sınıf öğretmenlerinin işlemiş olduğu Mihver Derslerinin (Hayat Bilgisi, Türkçe, Matematik) bilgisayarda öğretmen kontrolünde datashow sistemiyle ders anlatımı yapılmaktadır. Pratik kısmında ise, işlenen dersin pekiştirilmesi amacı ile alıştırma ve değerlendirme bölümleriyle uygulamaları yapılmaktadır. Teori kısmı grup çalışması olarak işlenirken, uygulama kısmı bilgisayar ve öğrenci birebirliği ile bireysel olarak çalışılmaktadır.
Ders konuları işlenirken Bilgisayar Destekli Eğitim Programları kullanılmaktadır. Programlar her sınıfın yaş ve bilgi düzeyine göre oluşturulmaktadır. Aynı zamanda öğrencilere Wındows Programları üzerinde çalışma ortamları yaratılarak Serbest Program Çalışmaları yapılmaktadır. Serbest Program Çalışmalarında öğrenciler serbest konularda proje çalışmaları yapmaya yönlendirilmektedir. Proje çalışmaları uygulama sonunda çıktı alınarak somuta dökülmektedir. Öğrenci proje çalışmalarında program seçiminde ve tekniğinde bağımsız çalışmaktadır.
        Bilgisayar Destekli Eğitimde, Bilgisayar bir amaç değil bilgiye ulaşmada bir araçtır. Aynı zamanda öğretmen olarak da sınıftaki konumumuz bir bilgi kaynağı olarak değil, bilgiye ulaşmada yönlendirici görevini üstlenmekteyiz.
C.NEDEN BİLGİSAYAR DETEKLİ EĞİTİM:
Bilgisayar Destekli Eğitim ( B.D.E.) günümüzde eğitim ve teknoloji alanlarının kesiştikleri doruk noktasıdır. Bir yanda hızla ilerleyen bilgisayar teknolojisi, diğer yanda da öğretmeni bilgi kaynağı olarak değil, bilgi kaynaklarının rehberi olarak göstermeye çalışan yeni eğitim zihniyeti, hedeflerini Bilgisayar destekli Eğitimde buluşturmuşlardır. Bilgisayar Destekli Eğitimin amacı ilk ve orta öğretim öğrencilerinin,dersleri anlama ve pekiştirmede çektikleri güçlükleri aşarak, ezbersiz, kavramları benimseyerek, kalıcı bilgilere sahip olmalarıdır. Bunun yanı sıra laboratuar, benzetim ortamları video görüntüleri ya da gerçek hayat örnekleri ile desteklenen materyallerinin homojen olmayan dağılımından doğan fırsat eşitsizliğini ortadan kaldırmak, BDE’nin önemini daha da arttırmaktadır.
B.D.E. programlarının özellikleri. Hedef öğrencinin yaş grubunu göz önünde bulundurarak en cazip şekilde bilgiyi aktarmak renk ses ve görüntü efektleriyle ilgiyi odaklamak, başarıyı ödüllendirmek ve öğrenimi oyunlarla destekleyerek en sıkıcı ya da en zor konuları bile eğlenceli hale getirmektedir. Öte yandan içinde bulunduğumuz yüzyıla damgasını vurmuş olan bilgisayar, bu yazılımlar sayesinde yeni nesle yaklaşmakta ve bilgisayar okur yazarlığı amaç olmaktan çıkıp uçsuz bir alanın keşfi için araç olmaktadır. B.D.E. yazılımlarının öğrenciler üzerindeki tartışılmaz faydaları, öğretmenin eğitimindeki rolünü de köklü bir şekilde değiştirmiştir. Reform niteliğindeki bu değişim öğretmeni mutlak ve kusursuz bilgi kaynağı olarak değil, öğrencinin ufkunu geliştiren ve kanalize eden bir faktör haline getirmiştir.
Bilgisayar destekli eğitimin getirdiği avantajlar:
1 Öğrenci için Avantajlar :
1- Sayısal ders dallarına daha çok istek duyulması ve bu dallardan daha fazla meslek seçilmesi.
2- Kolay, hızlı, derin öğrenme (Ezbersiz Eğitim)
3- Bilgisayar okur yazarlığının gelişmesi.
4- Kavramsal altyapı ile sınavlarda daha garantili başarı
5- Bilgisayarı paylaşma, grup çalışmasında artan performans.
6- Bireysel çalışmada verimlilik.
7- Dil öğreniminde gelişim.
4.2 Öğretmen için avantajlar :
1- Sınıf performansının artması
2- Öğrencinin derse aktif katılımının sağlanması
3- Farklı seviyelerin ayrı ayrı izlenebilmesi, öğretmenin buna daha fazla zaman ayırabilmesi.
4- Öğrenimde yardımlaşma
5- Kanaat için ek alternatif.
6- Farklı disiplinler arası eğitim için önemli bir aşama.
4.3 Teknolojik Avantajlar :
1- Multimedya ve bilgisayar teknolojisine adaptasyon.
2- Dünyadaki ders eğitimi ile paralellik.
3- Dünyada yükselen " Eğitimde Bilgi Teknolojisi " kullanma eğilimine dahil olma.

Hazırlayan:
Özel Konya Esentepe
İlköğretim okulu
Bilgisayar Öğretmeni
ERDAL BALKI
                                                                                RemarksÇalışmam hakkındaki görüşlerinizi e-posta adresime gönderirseniz sevinirim: SaygılarımlA... ERDAL BALKI

prev (52) overview next (54)

CyberChair Author: Richard van de Stadt  (Borbala Online Conference Services) Development supported by TRESE Copyright © by University of Twente