Paper 150

Generated: Thu Jan 30 16:03:12 2003

prev (149) overview next (151)

150 - TitleWEB SAYFALARINDA, GÖRSEL TASARIM SORUNLARI
AuthorsOya Aygün, Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümü
PC MemberNo
Contact personOya Aygün, oyature@cu.edu.tr, 0312 297 88 25
Main Fields
Other Main Fieldsweb tasar?m?nda görsel tasar?m sorunlar?
Abstract + Keywords        WEB SAYFALARINDA, GÖRSEL TASARIM SORUNLARI                

        Teknolojideki h•zl• geli•meler sonucunda bugün, bilginin yayg•n kullan•m•na olanak sa•layan farkl• ileti•im araçlar• ve ileti•im biçimleri kullan•lmaktad•r.
Bu ileti•im biçimlerinden biri olan, bilgisayarlar aras• ileti•im a•• olarak k•saca tan•mlayabilece•imiz internet, günümüzde en yayg•n ve geni• kullan•ma sahip sistemlerden birisidir.
        1969 y•l•nda geli•tirilen internet, önceleri yaln•zca e•itim ve devlet kurulu•lar• taraf•ndan kullan•lmaktayd•. Bugün ise, World Wide Web’in de sundu•u olanaklar sayesinde çok farkl• üretim ve ileti•im alanlar•nda kullan•lmaktad•r. Web’in bu kadar popüler olmas•n•n nedeni, bilgiye eri•imi tek t•klamaya indiren hyperlinklerin aktif kullan•m olana••d•r. Bu olanak, kullan•c•n•n genel ve özel pek çok konuda bilgi sahibi olmas•n• kolayla•t•rmaktad•r.
        World Wide Web’in di•er avantajlar• zaman ve interactivitedir. Bas•lan ürünlerde içerik ve iletinin güncelle•tirilmesi olanaks•zken bu sorun web ortam•nda çok kolay çözümlebilmektedir. Bu avantajlar•ndan dolay•, bilgi aktar•m•nda, tan•t•m ve reklam sektöründe hizmet veren, web site tasar•mlar• h•zla artmakta ve önemide giderek büyümektedir.
        Web sayfalar•nda kullan•lan görüntü ögeleri ve di•er grafik ögeler -yaz•, ikon, buton, background, amimasyon vb.- tasar•m içerisinde biçimsel bütünlük olu•turacak ve içeri•i destekleyecek biçimde kullan•lmal•d•r. Bunun içinde web sitelerinin görsel tasar•mlar•, temel kullan•m amaçlar• ve sunum biçimleri nedeniyle grafik tasar•m disiplini içerisinde ele al•nmal•d•r. Günümüzde, bu alanda uzman olmayan ki•iler taraf•ndan haz•rlanm•• hem içerikte, hem de biçimde ciddi sorunlar ta••yan, bilgi aktar•m•nda büyük zorluklar•n ya•and••• yüzlerce web sayfas• internette yay•nlanmaktad•r.
         Sorunlu tasar•mlar•n azalmas•, bu alanda talebin kar••lanmas• ve teknolojinin do•ru kullan•m• için, di•er tan•t•m ve sunum alanlar•nda oldu•u gibi, sadece web alan•nda hizmet veren, bünyesinde görsel tasar•m konusunda uzmanlar•nda bulundu•u web tasar•m ekiplerine ihtiyaç vard•r.


internet, world wide web, tipografi, imge, web tasar?m?
Remarks

prev (149) overview next (151)

CyberChair Author: Richard van de Stadt  (Borbala Online Conference Services) Development supported by TRESE Copyright © by University of Twente