Paper 123

Generated: Thu Jan 30 16:03:12 2003

prev (122) overview next (124)

123 - TitleBöte Öğrencilerinin Bilgisayar Destekli Öğretim Tasariminda Karşilaştiklari Güçlükler
AuthorsBahaddin Acat, Osmangazi Üniversitesi
Selahattin Turan, Osmangazi Üniversitesi
Yasin Özarslan, Osmangazi Üniversitesi
PC MemberYes
Contact personM. Bahaddin Acat, bacat@ogu.edu.tr, 222 229 04 33 / 1619
Main Fields
Other Main FieldsBilgisayar Destekli Öğretim Tasarimi ve Yazılımı
Abstract + KeywordsM. Bahaddin ACAT
Selahattin TURAN* & Yasin ÖZARSLAN 

Öğretim tasarımı öğrenme işinin gerçekleştirilmesi için bireye sunulan öğrenme çevresinin düzenlenmesine yönelik bir öğretim hizmeti olarak görülebilir. Öğretim hizmetinin niteliği bireyin öğrenme sürecinin en önemli birleyicilerindendir. Öğretim hizmetinin belirli amaçlar doğrultusunda yürütülmesi için gerçekleştirilen öğretim tasarımı gelişen teknolojik araçlar ile desteklenerek etkiliği artırılabilir. Bilgisayar destekli öğretim tasarımları büyük ölçüde bireyin bireysel öğrenmesine destek sağlayacak araçlar olarak düşünülebilir. Bireysel hıza göre ayarlanabilecek şekilde bilgisayar destekli olarak geliştirilecek öğretim tasarımları bireyin öğrenmesine büyük destek sağlayacaktır. Ancak sadece bilgisayar veya teknoloji araçlarının bu yararı tek başına gerçekleştirmeleri olanaklı değildir. Bunun yanında öğrenme sürecinin ve öğrenmeyi etkileyen faktörlerin, ayrıca konu alanı bilgisi ve bunların öğretimindeki temel ilkelerin belirleyici önemli unsurlar olduğu bilinmelidir.Bilgisayar destekli öğretim tasarımlarının gerçekleştirilmesi için tasarımcıların üç temel özelliğe sahip olmalarının gerekliliği ortaya çıkmaktadır.

BÖTE bölümünün kuruluş amaçlarından biri bilgisayar destekli öğretim tasarımlarının (öğreti yazılımı) geliştirilmesine hız kazandırmak ve bu alandaki istihdam açığına çözüm üretmektir. Bu amaçla BÖTE bölümlerinin programlarında birtakım derslere yer verilmiştir. Buna ne ölçüde ulaşıldığı ve öğrencilerin bilgisayar destekli öğretim tasarımları gerçekleştirirken ne tür güçlüklerle karşılaştıklarının belirlenmesi gerekmektedir. Bu araştırmada BÖTE öğrencilerinin öğretim tasarımı gerçekleştirme düzeyleri ve bu süreçte karşılaştıkları güçlükler belirlenmeye çalışılacaktır.

Araştırmada vaka incelemesi (Key Studey) modeli kullanılmıştır. Bu modelde sınırlı bir araştırma alanı belirlenip soruna derinlemesine incelenerek ilgili veriler bu alandan toplanır. Bu amaçla Osmangazi üniversitesi BÖTE 3. sınıfına devam eden 33 öğrencinin tamamı araştırma kapsamına alınmıştır. Öğrencilere bilişsel yaklaşıma uygun ve çoklu zeka tabanlı öğretim tasarımı gerçekleştirmeleri için gerekli teorik eğitim verilmiş, konu alanı uzmanı desteği ve bilgisayar donanım-yazılım desteği sağlanmış sonra da ilköğretim 1-8 sınıfların matematik, fen bilgisi, hayat bilgisi derslerinden bir ünitenin öğretine yönelik bilgisayar destekli öğretim tasarımı (yazılımı) gerçekleştirmeleri istenmiştir. Çalışmalar tamamlandıktan sonra hazırlanan öğretim yazılımlarının standartlara uygunluk düzeyi ölçülmüş ve öğrencilerin bu konudaki yeterlilikleri ortaya konmuştur. Ayrıca öğrencilere süreçte karşılaştıkları sorunlara ilişkin açık uçlu sorularla sorulmuş, öğrencilerin verdikleri cevaplar içerik analiz yöntemine göre analiz edilerek sorunlar belirli başlıklar çerçevesinde sınıflanmıştır. Araştırmada öğrencilerin bilgisayar yazılımlarını kullanabilme düzeyi, öğretim kuramlarını ve öğrenmeyi etkileyen faktörleri tasarımda kullanma becerisi ve bu süreçte karşılaştıkları sorunlara ilişkin birtakım sonuçlara ulaşılmış ve bu bağlamda öneriler getirilmiştir.


Sunum aşağıdaki başlıklar çerçevesinde gerçekleştirilecektir
1. Problem ve Öğretim İhtiyaç Analizi
2. Eğitim Amaçlarının Belirlenmesi ve Öğretimsel Hedeflerin Yazılması
3. Öğretim Teorileri ve Stratejileri
4. Öğretim Tasarımı ve Öğretim Tasarımı Teorileri
5. Medya Seçimi
6. Hedefe, İçeriğe ve Ortama Uygun Materyal Seçimi veya Geliştirilmesi
7. Bilgisayar Destekli Öğretimin Tasarlanması
8. Süreçte Hazırlanan Bilgisayar Destekli Öğretimin Tasarımlarının tanıtımı
9. Tasarımların Değerlendirme Sonuçları
10. Tasarım sürecinde öğrencilerin karşılaktıkları güçlüklere ilişkin sonuçlar
11. BÖTE programlarının ve BDÖ Tasarımlarının gerçekleştirilmesine yönelik öneriler.

* Osmangazi Üniversitesi Öğretim üyesi
**Osmangazi Üniversitesi Araş. Gör.


RemarksBundan önce gönderilen bildiri özetinde yazarlar kısında yapılan hatadan dolayı yeniden gönderiyoruz. Bildiri üç yazarlı iken iki yazarlı olarak iletildiğinden dolayı gerekli düzeltme yapılmıştır. Birinci yazar M. Bahaddin Acat'tır düzeltilmiştir.

prev (122) overview next (124)

CyberChair Author: Richard van de Stadt  (Borbala Online Conference Services) Development supported by TRESE Copyright © by University of Twente