Paper 4

Generated: Thu Jan 30 16:03:12 2003

prev (3) overview next (5)

4 - TitleÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİ VE ÖĞRETİM ELEMANLARININ TIP BİLİŞİMİ EĞİTİMİ KONUSUNDAKİ GÖRÜŞ VE ÖNERİLERİ
AuthorsErsin Akpınar, Ç.Ü.T.F. AİLE HEKİMLİĞİ A.D.
Mahir Gülşen, Ç.Ü.T.F. ORTOPEDI A.D.
Soner Uzun, Ç.Ü.T.F. DERMATOLOJI A.D.
Kenan Bıçakçı, Ç.Ü.T.F. ARDYODIAGNOSTIK A.D.
Fügen Yarkın, Ç.Ü.T.F. MIKROBIYOLOJI A.D.
Ali Kemal Topaloğlu, Ç.Ü.T.F. PEDIYATRI A.D.
PC MemberNo
Contact personErsin AKPINAR, eakpinar@cu.edu.tr, 0322.3386060/3087
Main Fields5. Medikal Bilisim
10. Internet Destekli Egitim
Other Main Fields
Abstract + Keywords
GİRİŞ: Günümüzde, insan yaşamının her alanında hız kazanan teknolojik değişimler, etkilerini özellikle sağlık sektörünü etkileyecek iki yönde; medikal ve enformasyon teknolojileri alanlarında göstermektedirler. Enformasyon teknolojilerinde yaşanan gelişmeler sağlık endüstrisini de ileri derecede etkilemiştir. Medikal ve enformasyon teknolojilerine ait sınırların birbiri içine geçmesi bu etkinin sınırlarını ve hızını arttırmaktadır.

AMAÇ: Tıp bilişim eğitiminin amacı; bilgi toplumu insanına yaraşır koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmeti sunacak, bilişim teknolojileri ile donatılmış hastaneleri kuracak, onları çağdaş bir anlayışla yönetecek, toplumun sağlık sorunlarını saptayacak, çözüm üretecek ve sağlık düzeyini yükseltmek için gerekli olan veriyi ve bilgiyi toplayıp, bunları bilimsel değerlendirmeler yapabilecek hekimler, sağlık personeli ve sağlık sektöründe görev alacak teknik ve sosyal personeli yetiştirmektir. Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Bilişimi Çalışma Grubu, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencileri ve Öğretim Elemanlarının Tıp Bilişimi Eğitimi konusundaki görüş ve önerilerini saptamak amacıyla bu araştırmayı yaptı.

YÖNTEM ve GEREÇLER: 2001-2002 öğretim yılında Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi’ndeki 4., 5. ve 6. dönem öğrencilerine, tüm anabilim dallarındaki araştırma görevlisi ve öğretim üyelerine 9 soruluk anket formları dağıtılmış ve alınan yanıtlar istatistiksel olarak değerlendirilmiştir .

BULGULAR: Araştırmamıza; 49 profesör (% 15.2), 23 doçent (% 7.1), 24 yardımcı doçent (%7.4), 14 öğretim görevlisi uzman doktor (% 4.3), 107 araştırma görevlisi (% 33.1) ve 106 öğrenci (% 32.8) olmak üzere toplam 323 kişi katılmıştır. Araştırmamıza katılanların Tıp Bilişimi Eğitimi konusundaki görüş ve önerileri şöyledir:
        Öğretim elemanlarının, asistan doktorların ve öğrencilerin bilgisayar becerilerini geliştirmesini sağlamak amacıyla kurslar düzenlenmeli.
        Öğrenci ve öğretim elemanlarının bu eğitime geçiş için adaptasyonu sağlanmalı.
        Tıp bilişimi için alt yapının ivedilikle hazırlanması ve teknik donanımın sağlanması (binalar uygun hale getirilmeli, teknik donanım yapılanmalı, yeterli sayıda terminal - bilgisayar, yazıcı, tarayıcı vb. sağlanmalı).
        Her türlü medikal bilgiye ulaşım kolaylaştırılmalı (Elektronik kütüphane ve e-dergilere aboneliği herkesin imkanına sunulmalı).
        CD ortamına geçirilmiş medikal kitaplara ulaşım sağlamalı.
        Öğrenci ve öğretim üyelerinin ulaşabileceği ders notu, soru ve eğitimle ilgili diğer dokümanların sistematik ulaşılabileceği bir “web” sitesi kurulmalı.
        Tıp Bilişimi konusunda seminer, panel düzenlenmeli.
        Bilişim eğitimi konusunda profesyonel yardım alınabilir.
        Hastane içinde bilişim odası olmalı.
        CD Rom kütüphanesi kurulmalı.
        Doktor odalarına internet bağlantılı bilgisayar konulmalı.
        Hazır programlar satın alınarak ilgili anabilim dallarının incelemesi ve kendi şartlarımıza uygun olanların uygulamada kullanılması sağlanmalı.
        Bilişim alanındaki uluslar arası ve/veya AB projelerine katılmak / ortak olunmalı.
        Asistan eğitiminde rutin bilgisayar eğitim programları konulmalı.
        Stajyerlikten sonra öğrencilere bu konuda küçük projeler verilmeli.
        On-line olgu sunumu tartışmaları olmalı.
SONUÇ : Gerekli olan teorik bilgi, pratik beceriler ve bilinçli tutumu geliştirmek için çeşitli eğitim metodolojileri geliştirilmelidir. Geleneksel sınıf içinde eğitim modellerine ek olarak, değerlendirilmesi gereken pek çok esnek, uzaktan eğitime dayanan ve destekli eğitim modelleri vardır. İnternet ve World Wide Web’in hızla büyümesi, eğitim teknolojileri üzerinde, özellikle de esnek eğitim ve uzaktan eğitim modelleri üzerinde önemli etki yaratmaktadır. Üniversitelerde spesifik sağlık ve tıp bilişimi programları olmalı, bunun yanı sıra sağlık ve tıp bilişimi eğitimi diğer eğitim programlarına (tıp, hemşirelik, bilişim/bilgisayar bilimleri gibi) da entegre olmalıdır. Bu şekilde farklı öğrenci gruplarına uyacak farklı genişlik ve derinliklerde eğitim bileşenleri olacaktır. Bundan sonra da sağlık ve tıp bilişiminde sürekli eğitim programlarının hazırlanmasına ihtiyaç duyulacaktır.
Remarks

prev (3) overview next (5)

CyberChair Author: Richard van de Stadt  (Borbala Online Conference Services) Development supported by TRESE Copyright © by University of Twente