Paper 112

Generated: Tue Feb 28 17:21:17 2006

prev (111) overview next (113)

112 - TitleE-EĞİTİM YÖNETİŞİM SİSTEMİNDE KÜRESEL ETİK İLKELER
AuthorsAkın MARŞAP, Ahmet Yesevi Üniversitesi
PC MemberNo
Contact personAkın MARŞAP, akin.marsap_at_yesevi.edu.tr, 90 312 2152206
Main Fields15. E-ogrenme, Uzaktan Eğitim, Internet Destekli Eğitim
Other Main Fields
Abstract + KeywordsBilişim toplumunda e-eğitim yönetişim sisteminde eğitim danışmanlığı genellikle eğitim uygulamaları ve yönetiminde meslekleşme sürecinde önemli görülen bazı kavramlarla biçimlenmektedir. Böylece, danışmanın e-eğitim yönetim etiğinin bilgi özü ve ahlaki temelinin öneminin daha da artmasına neden olmaktadır. Mevcut etik teori ve modellerin ışığında e-eğitim yönetim danışmanları etik bir anlayışı için çağdaş etik ilke ve değerlerin aktif olarak kullanımı gelişim ve katılım sürecini hızlandırabilir. Bu evrede e-eğitim etik kurulunun yenileşen vizyon ışığında tasarımlanarak geliştirimi yararlı sonuçlar verebilir. Çağdaş bilişim yönetişimi açısından e-eğitimde etik ilke ve kurumların yaşama aktarımı mesleki ve kurumsal bir bütünlükle sağlanabilir. Meslek ve kurum üyelerinin etkinliklerinin yakından izlenerek ihlallerin yaptırıma bağlanımı kurumsallığı, profesyonelliği ve yaşam kalitesini beraberinde getirebilir. E-eğitim yönetişim sisteminde güvenin sağlanmasında, saydam, dürüst ve hesap verebilen bir eğitim önderliği anlayışı gereklidir. Çalışmada danışmanların e-eğitim etiğinin temelinin, eğitim boyutu ilişkisinin duyuşsal boyutuna dayanan bir etik anlayışının olduğu, ancak salt etik eğitimin gerekliliği ile birlikte, yeni etik vizyonun e-eğitim danışman ve önderlerinin eğitim sürecinde daha fazla yer almasının gerekliliği üzerinde durulmaktadır. Bu makalede bilişim toplumunda e-eğitim yönetişim sisteminin ahlaki gelişim yaklaşımı ile ilgili konulara açıklık kazandırılarak, e-eğitim dinamik sisteminin öğretimde etik temeli ve hedefini belirleyen görüş ve değerlendirmelere yer verilmiştir.

Anahtar kelimeler: Küresel etik ilkeler, e-eğitim yönetişim sistemi, sosyal sorumluluk, e-eğitim yönetim sistemi etik kurulu

Remarks

prev (111) overview next (113)

CyberChair Author: Richard van de Stadt  (Borbala Online Conference Services) Development supported by TRESE Copyright © by University of Twente